Tätskikt, fukt och mögel – nya regler

På senare tid har fukt- och mögelproblem i samband med fasader och badrum omnämnts i media.
Vid arbeten med kakel och klinker i våtrum gäller sedan 1980-talet branschregler där mininivå för kvalitet och säkerhet är fastställd.

Från 1 juli, 2007 gäller en del nya krav i Boverkets Byggregler, BBR, som blir tvingande, som svensk lag, från halvårsskiftet.
Branschens regler, Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV, (tidigare namn PER:s branschregler) kommer också ut i en reviderad version 1 juli, bl.a. för att uppfylla nya krav i BBR.

Vattentäthet och ångtäthet

Fram till 1 juli i år har myndighetskravet och branschreglernas krav på täthet omfattat vattentäthet. Nu finns även krav på ångtäthet genom en angiven lägsta nivå på tätskiktets ånggenomgångsmotstånd.
Tätskikt med tillräckligt högt ångenonomgångsmotstånd har funnits på marknaden sedan 4 – 5 år och ingår i godkända system enligt Branschreglerna BBV. Det är bl.a. så kallade vätskebaserade tätskikt som appliceras genom rollning, pensling eller sprutning. De är den moderna typen av tätskikt som de allra flesta tillverkare av godkända system valt, bland andra flera av Europas ledande kemikoncerner. Produkter som ger det högre ånggenomgångsmotstånd som nu kommer att krävas har inte efterfrågats i någon större utsträckning tidigare, troligen därför att kraven inte funnits.

Tätskikt för olika situationer kommer att finnas

För många konstruktionsfall kommer även fortsättningsvis lägre ånggenomgångsmotstånd att vara tillräckligt. Då krävs att tillverkaren kan uppvisa en fuktsäkerhetsprojektering som visar att konstruktionen inte medför risk för fuktskador. Tillverkare av godkända system kommer naturligtvis att tillhandahålla anvisningar om vilka tätskikt som passar för givna konstruktionsfall.

Kartongklädda gipsskivor försvinner från våtrummen

Även när tillräckligt täta tätskikt används utsätts kartongbeklädda gipsskivor ofta för fuktangrepp och mögelbildning i kartongskiktet. Här kan en typ av mögel uppstå, s.k. svartmögel, som lever på cellulosa. Det kan räcka med ett litet läckage i en infästning av badrumsutrustning eller liknande. Kartonggipsen är extremt fuktkänslig. Från 1 juli, 2007, med ett års övergångstid skall inte kartongklädda gipsskivor användas i våtrum enligt reglerna.

Frågor och svar

Kan rollade, vätskebaserade tätskikt användas efter 1 juli, 2007?
Ja, tillverkarna anpassar givetvis sina produkter till gällande krav i branschregler och svensk lag. Kravet på ångtäthet har inte funnits tidigare, tillverkare av tätskikt låter nu prova sina produkter. P.g.a. det stora antal system som är godkända har det uppstått väntetid på SP som utför testet. Kontakta tätskiktstillverkare/leverantör av godkända system för besked om deras produkter.

Kan en plastmatta av PVC vara ett godkänt tätskikt enligt BBV?
Ja, under förutsättning att den ingår i ett system som provats på provningsanstalt enligt BBV:s provningsmetoder och att systemet godkänts av Byggkeramikrådet. BBV ställer inga krav på typ av tätskikt, bara att det ingår i ett provat och godkänt system. Det kan vara mattor, folier, massor, vattentäta skivor mm.

Vad ska man tänka på när det sitter kartongklädda gipsskivor i våtrummet under övergångstiden fram till 1 juli, 2008?
Ett tätskikt med ånggenomgångsmotstånd på minst 1 miljon s/m ska användas. Tillverkare/leverantörer av godkända tätskiktssystem kan informera om sina system och deras ånggenomgångsmotstånd.

Varför ska inte kartongklädda gipsskivor användas i våtrum efter övergångstiden 1 juli, 2008?
Kartongen på gipsskivan är känslig för mögelpåväxt. Det finns många tätskikt i provade och godkända system enligt Branschreglerna, BBV, som är tillräckligt täta och hindrar skivorna från att utsättas för fukt. Men även mycket små hål i tätskiktet som kan uppstå genom t.ex. oförsiktig infästning av badrumsutrustning, kan vara tillräckliga för att släppa igenom fukt som kan starta en påväxt av svartmögel på kartonggipsskivor.

Vilka skivor ska man använda i stället för kartonggipsen?
Man ska välja en skiva som rekommenderas av skivtillverkaren som underlag för keramik i våtrum. Några företag som har alternativa skivor är t.ex. Byggtillbehör, Gyproc, Ivarsson Sverige, Jackon, KGC Verktyg & Maskiner, Knauf Danogips, Litex, Ljungbergs och Tepro.

Har det någon betydelse vilken typ av tätskikt det godkända systemet innehåller för möjligheten att använda kartonggips?
Nej, alla typer av tätskikt kan, om de släpper igenom även mycket små fuktmängder i samband med infästningar, genomföranden och liknande, ge upphov till mögelpåväxt på kartongips. Det kan vara tätskikt i form av mattor, dukar, folier eller rollade tätskikt.