Stora & små förändringar mellan PER och BBV

Stora och små förändringar mellan PER’s branschregler 99:1 och BBV 07:1.

En generell anpassning har skett mellan BBV och VVSi’s branschregler Säker vatten installation.

Sida Stycke Gäller fr.o.m.
7 2.1 Krav på tätskikt på golv i tvättstugor, utrymmen med varmvattens-
beredare samt toalettrum försegling i vägg-/golvvinkeln, 50 mm
upp på vägg.
2007-07-01
8 5.1 Kartongbeklädd gipsskivor skall inte användas i våtutrymmen. 2008-07-01
8 5.1 På golv skall skivor inte utgöra underlag för tätskikt
9 5.1.1 Tidigare golvlutning har varit under badkar runt golvbrunnar osv. 1:50 övriga ytor 1:100. De nya reglerna säger att bakfall inte får förekomma i någon del av utrymmet. Golvlutningen skall utföras såväl i underlag för tätskikt som i ytskikt. De ytor som delvis blir utsatta för vatten begjutning eller vatten spill skall ha en lutning på fallet mellan 1:100-1:200 (10mm/m-5mm/m På de ytor som regelmässigt utsätts för vattenbegjutning, i anslutning till golvbrunnen i duschdelen och under badkar skall golvlutningen utföras i intervallet 1:50-1:150 (20mm/m-6,7mm/m). Alternativ golvlutning kan avtalas vid fasta installationer, såsom t.ex. duschvägg. Då golvmonterade wc-stol och bide’ skall monteras krävs en rektangulär, plan monteringsyta, minst 300*400mm. Monteringsyta skall vara fri från golvvärmesinstallationer. Vatten-, avlopps- och elledningar får dock förläggas på större djup än 60 mm under färdigt golv.
9 5.2 Under befintliga ytskikt har det tillkommet att asfaltprodukter, plastmattor, våtrumstapeter, lim, eller målningsbehandling inklusive väv och liknande, skall avlägsnas. På golv och väggytor där befintligt ytskikt inte helt tas bort utan svårighet, kontrollerats och efter samråd med beställare, entreprenad och tätskikts- tillverkare, bedömts vara lämpligt att utgöra underlag för nytt tätskiktssystem, kan montering utföras. OBS! Tänk på att det är ett avsteg och skall noteras i kvalitetsdokumentet.
9 5.5 På putsade ytor (kalkcementbruk) får inte underlagets buktighet överskrida krav
enligt tabell 44C/-1 i Hus-AMA 98.
10 5.7 Skivväggar skall uppfylla toleranskrav enligt tabell 44C/-1 i Hus-AMA.
10 5.7.2 Golvspånskivekvalitén bör vara typ P5 enligt aktuell standard (motsvarande V313).
11 5.7.2 Korrosionsskyddat stålnät med tråddiameter min 2,5 mm och maskvidd 50-100 mm eller med armering av alternativt material med likvärdiga egenskaper.
12 6 Krav på ökat ånggenomgångsmotstånd på 1 milj. s/m. Tätskikt skall vid nyproduktion och/eller tillbyggnad av bostäder ha ånggenomgångsmotstånd som är större än, eller lika med det gränsvärde som anges i Boverkets byggregler BBR 6:5331, ¨Vattentätat skikt¨. Gränsvärdet enligt BBR skall uppnås av det vattentäta skiktet om det inte vid fuktsäkringsprojektering påvisas att annat ånggenomgångsmotstånd kan användas utan risk för fuktskador. 2007-07-01
12 6.4 Samtliga förseglingar skall vara märkta med tätskiktsystem eller på 2008-07-01 annat sätt vara möjligt att identifiera som tillhörande gällande system.
12 6.4 Golv/vägg -vinkeln vid träbjälklag samt i vägg/väggvinkeln där någon av väggarna består av skivor på regel, skall förseglingen göras med en försegling som är vattentät i sig själv.
13 6.4.2 För att tätskikt och försegling skall kunna anslutas mot tröskel krävs att dörrkarm och tröskel eller ev. blindtröskel är monterade. Spalt mellan karm och vägg skall ilagas så att försegling kan utföras. Krav på förseglingens minsta höjd anges inte eftersom förseglingen inte kan gå högre upp än färdig golv yta.
Om tröskeln saknas eller är lägre än 20 mm bör avtal träffas med
beställaren. Tätskikts nivå vid dörröppningen skall vara min. 20 mm över
golvavloppets övre kant.
13 6.4.3 Högst 2 mm hålrum mellan vägg/golvskiva och rör. Avstånd mellan rör samt mellan rör och vägg/golv vara minst 40 mm.
Utsticket från vägg/golv vinkelrätt mot vägg/golv och minst 100mm
och förseglas mot vägg- eller golvkonstruktionens tätskikt.
Vid genomförningar av ¨rör- i- rörsystem¨ skall förseglingar utföras mot
skyddsröret som skall sticka ut från väggen vinkelrätt och min. 100 mm
om skyddsröret saknas eller är kapat i liv med väggkonstruktionen skall
tätskiktsarbeten inte utföras förrän detta åtgärdats av ansvarig rörentreprenören.
Förseglingen ska utföras med tätskiktsleverantörens anvisade material.
Försegling skall även utföras mot tomrör med el.
14 6.4.4 Alla skruvinfästningar skall utföras i massiv konstruktion, såsom betong,
murverk, reglar eller särskilda konstruktionsdetaljer. Skruvinfästningar
skall inte utföras i enbart i golv- eller väggskiva.
Reglerna gäller infästningar för wc-stol, bide’, urinal, tvättställ, blandare, duschanordning, duschväggar och badrumstillbehör samt för klammer
vid in montering av rör.
17 11 Kvalitetsdokumentet som har om kompletterats och förtydligats.